bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Informacje o bibliotece

Biblioteka Publiczna w Łomiankach jest instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2. Działalność prowadzi na podstawie statutu nadanego przez Radę Miejską w Łomiankach. Organizatorem Biblioteki w rozumieniu ustawy jest Gmina Łomianki.

Organizację wewnętrzną Biblioteki Publicznej w Łomiankach określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Burmistrz Łomianek. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Do szczególnego zakresu działania Biblioteki należy :

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych w tym multimediów, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu, wypożyczanie międzybiblioteczne ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży, ludzi dokształcających się i osób niepełnosprawnych,
 3. prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej,
 4. popularyzacja książki i czytelnictwa,
 5. gromadzenie oraz upowszechnianie i dokumentowanie przedmiotów dziedzictwa kultury własnego regionu,
 6. współdziałanie w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb kulturalno-oświatowych społeczeństwa z bibliotekami innych sieci, z instytucjami naukowymi, oświatowo-wychowawczymi oraz instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi działalność kulturalno-oświatową,
 7. udzielanie pomocy fachowej bibliotekarzom filii bibliotecznych,
 8. szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników,
 9. udoskonalanie form i metod pracy bibliotecznej,
 10. organizowanie zajęć: jednorazowych, cyklicznych, stałych mających na celu aktywny udział w różnych formach animacji czytelnictwa, edukacji czytelniczej, kulturalnej,
 11. podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska.Opublikował: Michał Kowalczyk
Publikacja dnia: 23.10.2013
Podpisał: Michał Kowalczyk
Dokument z dnia: 23.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 370